Pálení klestu a vypalování porostu

Pálení klestu a vypalování porostu


Jaro už nám klepe na dveře a s tím přichází, jako každoročně, práce na zahradách a zahrádkách, které jsou každoročně spjaty s vypalováním porostů a pálením biologického odpadu (listí, větve, rostlinný odpad, apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Na začátek je nutno rozdělit pojmy pálení biologického odpadu a vypalování travních či jiných porostů. Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá pravidla a omezení.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Ohlašování je možno provádět přímo na linku 150, či přes webovou aplikaci na internetových stránkách http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx (http://hzsjk.webrex.cz/?menu=3), kde v sekci Sužby pro veřejnost je odkaz Aplikace pálení. Zde je možno vyplnit jednoduchý formulář, který je po odeslání doručen přímo na operační středisko HZS Jihočeského kraje. Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:

 • datum a místo pálení
 • osoba, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
 • dobu po kterou bude pálení probíhat

Povinnost zákona ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku, ale pokud fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné rovněž ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Jihočeského kraje.

I pro pálení biologického odpadu na soukromém pozemku však platí určitá pravidla. Jedná se zejména o:

 • dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem, apod.)
 • pálení má být přítomna osoba starší 18 let
 • oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin
 • neprovádět pálení při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze)
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.)
 • mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek, apod.)
 • velikost ohniště volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je namístě přítomen dozor
 • nenechávat místo pálení bez dozoru
 • v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit operačnímu středisku HZS kraje

Takže jednoduchá rada na závěr zní – každé pálení nahlašte operačnímu středisku HZS, aby nedošlo ke zbytečnému výjezdu hasičské techniky, která může být v tu dobu potřebná někde jinde!

Zanechat reakci